LogPoints logotyp

2017-09-29

Trafikverkets Nationella plan – hur påverkar den LogPoint?

I augusti släppte Trafikverket sitt förslag till nationell plan som avser åren 2019-2029. Vilka projekt som påverkar Logpoint fanns med och vad sa planen egentligen? Vi försöker reda ut begreppen och förslagen som kan påverka Jönköping och dess framtid.

Trafikverket presenterade den 31 augusti förslag till nationell plan för transportsystemet 2019-2029. Den nationella planen är trafikslagsövergripande och innefattar investeringar i såväl sjö-, flygfart, järnväg och väg. I planen beskrivs hur anslagen på 622,5 miljarder kronor ska fördelas under perioden 2018-2029. Den nationella planen är nu ute på en bred remiss och svar ska ha inkommit till näringsdepartementet senast den 30 november. Regeringen förväntas fatta beslut om planen under våren 2018.

De större investeringar som berör Jönköping i den nationella planen är i stort följande:

1. Elektrifiering och höjd hastighet genom nydragning på sträckan Jönköping – Värnamo – Nässjö 2024 - 2029

Elektrifiering av hela banan mellan Jönköping – Vaggeryd – Nässjö kommer att innebära nya möjligheter för gods att transporteras via järnvägen. Godset kan transporteras snabbare och det blir möjligt att dra tyngre tåg till området, vilket i sin tur möjliggör blir en bättre ekonomi när du planerar ditt godsflöde via järnvägen.

Den befintliga godsbangården, vilken används idag för godstransporter på järnväg till Torsvik, kommer att försvinna tidigast 2024 om vi tolkar Trafikverkets Nationella plan rätt. En ny sträcka mellan Tenhult och Byarum planeras för att ersätta tågsträckan genom Tabergsdalen.

2. Stora satsningar på vägnätet i regionen

I den nationella planen finns förslag om utbyggnad på väg riksväg 26 mellan Hedenstorp och Månseryd genom utbyggnad till två körfält i vardera riktningen. Vidare föreslås möteseparering och höjd hastighet till 100 km/h på Riksväg 26 mellan Mullsjö och Slättäng. Dessa båda investeringar med sträckan Månseryd – Mullsjö innebär att i princip hela Riksväg 26 från Hedenstorp till gränsen mot Falköping får höjd hastighet till 100 km/h och möteseparering.

Sedan tidigare ligger även större investeringar i Jönköpingsbanan som syftar till ökad kapacitet och höjd hastighet.

3. Höghastighetsjärnvägen

Trafikverket har, utifrån de direktiv man fått från regeringen, presenterat ett förslag som innebär att järnvägen byggs för 250 km/h, istället för 320 km/h, och att utbyggnadstakten sker etappvis och under lång tid. Trafikverket framför dock att om man hittar en alternativ finansiering istället för anslagsfinansiering så kan utbyggnaden gå betydligt snabbare och 320 km/h motiveras. Den statliga kommissionen Sverigeförhandlingen som har som huvuduppgift att utreda och presentera en samlad idé kring nya höghastighetsjärnvägar presenterar vid årsskiftet sin slutrapport som innehåller en snabbare utbyggnadstakt, hastigheter för 320 km/h och en annan finansieringslösning. Regeringen har att ta ställning till dessa båda förslag våren 2018.

Järnvägs- och terminalgruppen

LogPoint Business Network i samverkan med affärsutvecklare Caisa Björndal har planerade möten ca 2 ggr/år i syfte att stimulera samverkan för mer gods på järnväg. Nu pågår diskussioner om hur vi konkret tillsammans kan öka godsvolymerna på järnväg.

Det finns frågor runt kapaciteten på Torsviks kombiterminal som behöver redas ut och undersökas vidare. Den studieöppnas i nytt fönster som två studenter från Jönköping University gjorde på LogPoints godsflöden under våren har redan visat indikationer på att den befintliga terminalen har kapacitet för mer gods och fler företag i sitt nuvarande skick. Arbete med att att öka kunskapen om terminalen och godstransporter pågår.

- Transport via järnväg innebär en komplexitet som hindrar det spontana och flexibla som vägtransporten har, men det är inte omöjligt att hitta lösningarna på även det tillsammans, säger affärsutvecklare Caisa Björndal.